Hamnen och miljön

Miljöregler för Falu Båtklubb och dess medlemmar
Båtklubbens medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.


 • Alla drivmedel som används skall så långt det är tekniskt möjligt vara enligt miljöklass 1.
 • Alla oljor i motorer, växelhus mm skall vara miljögodkända.

 • Endast miljögodkända bottenfärger och andra kemikalier får användas.

 • Allt avfall efter reparations/underhållsarbeten skall källsorteras och lämnas till närmaste avfallsanläggning av resp. båtägare.

 • Alla hushållssopor som uppstår under användning av båten tas hem.

 • Vid uppläggning och vinterförvaring säkerställs marken under motor och växelhus så att inget bränsle/oljespill sker till mark.

 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att hålla och sprida miljöpolicyn och miljöreglerna.

 • Klubbens medlemmar medverkar aktivt för att kontinuerligt utveckla och förbättra klubbens miljöarbete.Miljöpolicy för Falu Båtklubb
Båtklubbens verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en meningsfull och stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. Båtklubben skall genom engagemang och intresse påverka kommande generationer i frågor om miljö och natur.

 • Vi skall verka för en helhetssyn på vår miljöpåverkan.

 • Vi skall bedriva vår verksamhet med ansvar för miljön och med kretsloppstänkande.

 • Vi skall följa gällande miljölagstiftning samt tillämpa föreskrifter och övriga krav samt sträva efter att så långt som möjligt överträffa dessa.

 • Alla medlemmar skall vara delaktiga. Ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos samtliga klubbmedlemmar är en förutsättning för att förverkliga miljöpolicyn.

 • Vi ska i hela vår verksamhet värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.

 • Miljöpolicyn genomförs praktiskt genom att vi sätter upp miljömål. Miljöarbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Resultatet ska redovisas öppet.

 • Miljöarbetet ska vara en integrerad del i klubbens verksamhet och leda till ständiga förbättringar av miljöpåverkan.

Miljöpolicyns tillämpning

 • Genom information och utbildning skall säkerställas att policyn är känd av alla klubbmedlemmar, leverantörer (bränsle, oljor, färger, kemikalier, sophantering).

 • Policyn skall vara tillgänglig för så väl klubbmedlemmar, allmänhet, leverantörer och andra intressenter.

 • Uppföljning och utvärdering av miljöarbetet och policyns relevans sker minst en gång per år vid styrelsens genomgång av miljöarbetet.

 • Policyn är fastställd av styrelsen.

 • Ansvarig för ställningstagande till förändringar av policyn är sittande ordförande.