• 1

  Klubbholmen från ovan

 • 2

  Bryggan vid Hellmansö

 • 3

  Välkommen till Falu Båtklubb

 • 4

  Klubbholmen från ovan

Stadgar för Falu Båtklubb

(Tagna vid årsmötet 2007-01-27, stadgeändring beslutad på årsmöte 2019-02-27)
 

1

Falu Båtklubb (FBK) är en allmännyttig ideell förening uppbyggd enligt demokratiska principer med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtliv samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

 

2

Klubbens ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:

 

2.1

att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör bl.a. småbåtshamnar, uppläggningsplatser och övriga båtlivsfrågor.

 

2.2

att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

 

2.3

att genom upplysning och information verka för sjösäkerhet, sjövett och gott sjömanskap

 

2.4

att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.

 

2.5

att genom aktivt engagemang via regionala förbund och riksorganisationer föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

 

2.6

att samverka med andra båtklubbar i kontakter med kommunala organ i båtfrågor.

 

2.7

att verka för naturvårdslagarnas efterlevnad.

 

3

Medlemskap

 

3.1

Medlemskap, som är personligt, erhålles efter skriftlig ansökan därom, på av styrelsen fastställd blankett. Inval av medlem sker av styrelsen.
I enlighet med Riksidrottsförbundet normalstadgar får ansökan inte bifallas om den inträdessökande häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter vilka förfallit till betalning under sist förflutna år.

 

3.2

Medlemskap räknas därefter så snart fastställda avgifter erlagts. Medlemskap berättigar inte ovillkorligen till fast båtplats.

 

3.3

Medlem som inte inom en månad efter avisering från kassören erlägger föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

 

3.4

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder inom eller utom klubben så, att dess anseende äventyras, som brustit i omsorg eller varsamhet på sjön, som motverkar klubbens intressen ellersom inte fullgör de skyldigheter som är fastställda, kan av styrelsen uteslutas på ordinarie eller extra styrelsemöte. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet. Till styrelsemöte, som skall avgöra i föregående stycke angiven uteslutning, skall alltid den medlem som är aktuell för uteslutning kallas genom skriftlig kallelse minst 14 dagar innan, där det skall framgå att vederbörande är kallad angående uteslutningsärende. I kallelsen skall också framgå skälen till att medlemmen riskerar uteslutning. Uteslutningen av i denna punkt nämnt slag skall rapporteras till den riksorganisation klubben är ansluten. Medlem, som uteslutits av styrelsen och inte anser sig kunna godta dess beslut, kan inom tre veckor begära att få frågan prövad hos den riksorganisation som klubben är ansluten till. När båtförbundets utlåtande kommit klubben till del skall frågan tas upp till förnyad prövning av föreningsmöte.

 

3.5

Medlem med båtplats är skyldig att ha sin båt minimum ansvarighetsförsäkrad.

 

4

Beslutande organ
Båtklubbens beslutande organ är:

 

4.1

Årsmötet

 

4.2

Extra årsmöte

 

4.3

Styrelsen

 

5

Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

 

6

Uppgifter till båtförbundet

Båtklubben skall årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemstal och båtantal enligt senaste årsredovisning.

 

7

Avgifter

Avgifter till klubben fastställes av årsmötet eller extra årsmöte.

 

8

Årsmöte

 

8.1

Årsmötet avhålls senast 10 mars.

 

8.2

Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast tre veckor i förväg. Av kallelsen skall framgå om större investering eller större förändring av verksamheten skall beslutas av årsmötet och i så fall vilken/vilka.

 

8.3

Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast 1 vecka före årsmötet.

 

8.4

Årsmötets dagordning skall upptaga:

 

 

1

Årsmötets öppnande

 

 

2

Årsmötets stadgeenliga utlysande

 

 

3

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

 

4

Val av två rösträknare, tillika justeringsmän

 

 

5

Föredragning av föregående årsmötesprotokoll eller extra årsmötesprotokoll.

 

 

6

Styrelsens verksamhetsberättelse.

 

 

7

Kassaberättelse eller förvaltningsberättelse

 

 

8

Revisionsberättelse

 

 

9

Ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

10

Förslag eller motion som väckts av medlem, eller av sektion i klubben, och som inlämnats till styrelsen senast 15 Januari.

 

 

11

Förslag från styrelsen

 

 

12

Fastställande av budget, årsavgift och övriga avgifter för kommande verksamhetsår

 

 

13

Val av ordförande eller kassör, beroende på vem som är i tur att avgå

 

 

14

Val av två eller tre styrelseledamöter, beroende på vilka som är i tur att avgå

 

 

15

Val av fyra styrelsesuppleanter

 

 

16

Val av övriga funktionärer

 

 

17

Val av revisor

 

 

18

Val av revisorssuppleant

 

 

19

Val av valberedning om två till tre personer, varav en sammankallande

 

 

20

Arvoden

 

           

 

 

 

21

Avslutning

 

9

Röstning på årsmöte/extra årsmöte

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges. Dock får varje närvarande medlem rösta för maximalt två fullmakter.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet utom i fråga där kvalificerad majoritet föreskrivs enligt dessa stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon fordrar sluten omröstning.

Vid fall av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Vid lika röstetal vid val skall dock lottning ske.

 

10

Extra årsmöte

 

10.1

Extra årsmöte hålles när styrelsen finner så påkallat eller om 1/10 av båtklubbens medlemmar gör framställning härom.

 

10.2

Kallelse till extra årsmöte utsänds senast två veckor före dess avhållande.

 

10.3

Kallelse skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

 

11

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Falu Kommun. Huvuddelen av styrelsen skall vara bofasta i kommunen.

 

11.1

Det åligger styrelsen utöver vad som annars sägs i dessa stadgar:
att representera båtklubben,
att vara båtklubbens verkställande organ
att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet
att upprätta verksamhetsberättelse om båtklubbens verksamhet
att föreslå budget för intäkter och kostnader, samt
att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
att utfärda ordningsföreskrifter för klubben och båtholmen.

 

11.2

Att då medlemmarna finner omständigheterna så påfordra, delta i förhandlingar med kommunen eller andra båtorganisationer.
att informera medlemmarna om förändringar som kan komma att påverka klubbens verksamhet.

 

11.3

För båtklubbens syften och verksamhet får styrelsen göra inköp upp till ett belopp lika med ett basbelopp (det senast aktuella) utan anbudsförfarande. För högre belopp skall anbud (om möjligt tre stycken) införskaffas, varefter styrelsen beslutar vilket som skall antas.

 

11.4

Styrelsen skall minst bestå av följande ledamöter och vara udda antal:
- Ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Två ordinarie ledamöter.
Samtliga ledamöter väljs för en tid på två år. Ordförande och en ordinarie ledamot väljs vid årsmöte på jämt årtal och övriga väljs vid udda årtal. Fyra suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen utser själv en ledamot som vice ordförande.

 

11.5

Ordförande leder styrelsens arbete och är klubbens officiella representant.
I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
Brådskande beslut i rutinärenden kan fattas av ordföranden. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens medlemmar enligt styrelsens bestämmande.

 

11.6

Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott.

 

11.7

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

 

11.8

Röstning/beslut på styrelsemöte - Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom öppen eller sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet utom i fråga där kvalificerad majoritet föreskrivs enligt dessa stadgar.

 

11.9

Avgår styrelseledamot under mandattiden så inkallas suppleant i vald ordning. Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar styrelsen till extra årsmöte för val av ersättare för den avgående.

 

11.10

Styrelsen kan vid behov kalla in av årsmötet valda funktionärer.

 

12

Revision

 

12.1

Båtklubbens verksamhet granskas av en revisor, vilken väljs för en tid av två år, det år då ny kassör ej väljs (jämt år). Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

12.2

Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar senast två veckor före årsmötet.

 

12.3

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

 

13

Valberedning

 

13.1

Valberedningen består av två till tre ledamöter valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte.

 

13.2

Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
Det åligger valberedningen att löpande följa klubbens verksamhet under tiden fram till kommande årsmöte, så att ett genomarbetat förslag till val kan föreläggas.

 

14

Firmateckning

Båtklubben som firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

 

15

Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar fordras enhälligt beslut på ett årsmöte eller majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten, eller ett årsmöte och ett extra årsmöte. I samtliga fall skall dock anges att stadgeändringsförslag föreligger.

 

16

Anslutning till Riksorganisation

Båtklubben skall vara ansluten till godkänd riksorganisation och regionalt båtförbund. Beslut om in- och utträde skall fattas av båtklubbens årsmöte.

 

17

Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. I kallelsen till dessa skall anges att ett förslag om klubbens upplösning föreligger. I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ett ändamål som gagnar båtlivet i Falu Kommun. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.